Οροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για το pressit.gr
Εισαγωγή
Αυτοί οι Κανονικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, το pressit.gr που είναι προσβάσιμο στο pressit.gr.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Προτύπου Όρων και Προϋποθέσεων και του Όρου GeneratorFeed.

Οι ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός από το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το pressit.gr και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα.

Χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Περιορισμοί
Περιορίζεστε συγκεκριμένα από όλα τα παρακάτω:

δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.
χρησιμοποιώντας τον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να είναι επιζήμιο για αυτόν τον Ιστότοπο.
χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.
η χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.
τη συλλογή δεδομένων, την εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
χρησιμοποιώντας αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση από εσάς και το pressit.gr μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, σε απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτήν την Ιστοσελίδα είναι εμπιστευτικά και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα.

Το περιεχόμενό σας
Στους παρόντες Κανονικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου, το "Περιεχόμενο σας" θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στο pressit.gr μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, υποδεέστερη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να εισβάλει δικαιώματα τρίτων. Το pressit.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από τον παρόντα ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Απορρήτου σας
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις
Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται "ως έχει", με όλα τα σφάλματα και το pressit.gr δεν εκφράζει παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτή την Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή σας.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Σε καμία περίπτωση το pressit.gr, ούτε κάποιο από τα στελέχη, διευθυντές και υπάλληλοί του δεν φέρει ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική. Το pressit.gr, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Αποζημίωση
Με την παρούσα αποζημιώνετε πλήρως το pressit.gr από και εναντίον οποιωνδήποτε και / ή όλων των ευθυνών, των εξόδων, των αιτημάτων, των αιτίων της αγωγής, των ζημιών και των εξόδων που προκύπτουν με οποιοδήποτε τρόπο που σχετίζεται με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις αυτών των Όρων.

Διαχωρισμός
Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη δυνάμει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

Διακύμανση όρων
το pressit.gr επιτρέπεται να αναθεωρήσει τους Όρους αυτούς οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το pressit.gr επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς καμία ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να αναθέσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

Πλήρης συμφωνία
Αυτοί οι Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του pressit.gr και εσάς σε σχέση με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και αντικαθιστάτε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συμφωνίες.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της gr και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην gr για την επίλυση τυχόν διαφορών.